Wczytuję dane...
Regulamin Promocji Food Show

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji jest firma Best Wera Dorota Guzik. z siedzibą w Jabłonce, ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 6, 34-480 Jabłonka. NIP 735 105 55 85. 

2. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym bestwear.pl.

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 11 marca 2018 roku i trwa do wyczerpania wszystkich  kodów rabatowych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.

4. Promocja "Food Show" dotyczy odzieży gastronomicznej, HACCP, wszystkich fartuchów oraz obuwia białego. 

5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin sklepu bestwear.pl”).

6. Uczestnik przy pierwszym zakupie towaru na www.bestwear.pl wpisując kod promocyjny znajdujący się na ulotkach dystrybuowanych podczas targów food show skorzysta z rabatu w wysokości 10% od cen znajdujących się w sklepie internetowym www.bestwear.pl

7.  Rabat przyznawany jest w ramach Promocji Food Show w okresie Promocji w trakcie składania zamówienia w sklpie internetowym www.bestwear.pl

8.  W przypadku wyczerpania kodów rabatowych lub upływu 31 grudnia 2018 roku (w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej) Promocja zostaje zakończona.

9. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

10. W Promocji mogą brać udział firmy i osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

11. Jeżeli pojawią się trudności z wprowadzeniem kodu rabatowego, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym sklepem stacjonarnym pod nr tel:  +48 609-662-142 lub +48 18 26 405 40

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji), a Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Reklamacje

2.     Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

3.     O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.